Συνεργάτες

Το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation συνεργάζεται με μέντορες/ εμπειρογνώμονες με στόχο την μετάδοση των γνώσεων και των εμπειριών τους, πάνω σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά ζητήματα και την καθοδήγηση των ομάδων στην εκπόνηση ή/και στην υλοποίηση μίας καινοτομικής επιχειρηματικής ιδέας ή σχεδίου. Για το λόγο αυτό, έχει συσταθεί Μητρώο Εμπειρογνωμόνων.

Οι εμπειρογνώμονες μπορεί να προέρχονται από όλο το φάσμα των κλάδων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της χώρας. Επιπλέον καλούνται και στελέχη που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που έμμεσα συμβάλλουν στην υποστήριξη για την έναρξη και την επιτυχή πορεία μιας νέας επιχείρησης:

Α. Οικονομολόγοι και Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι

Β. Σύμβουλοι Μάρκετινγκ και Προώθησης

Γ. Σύμβουλοι Πληροφορικής – Προγραμματιστές

Δ. Σύμβουλοι Ανάπτυξης Προσωπικού

Ε. Δικηγόροι-  Νομικοί Σύμβουλοι

ΣΤ. Σύμβουλοι Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Ζ. Άλλοι Εμπειρογνώμονες

Ως κριτήρια επιλογής των κατάλληλων εμπειρογνωμόνων λαμβάνονται υπ’ όψη, μεταξύ άλλων, η αξία, σπουδές, εμπειρία και συνεργασιμότητα.

Οι εμπειρογνώμονες αναλαμβάνουν να:

  • βοηθούν τους ωφελούμενους να θέσουν συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους καθώς και να τους βοηθήσουν ώστε να τους πραγματοποιήσουν
  • έρχονται σε συνεχή επικοινωνία με τους ωφελούμενους
  • συμμετέχουν σε σεμινάρια/προγράμματα επιχειρηματικότητας που διοργανώνονται από το Κέντρο
  • παρακολουθούν συνεχώς την εξατομικευμένη ή/και γενική πρόοδο των ομάδων
  • βοηθούν τους ωφελούμενους στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη μέσω δικτύωσης, επαφών κτλ.
  • συμπληρώνουν απογραφικά δελτία σχετικά με την πορεία των επωφελούμενων

services2