Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Proof-of-Concept (PoC) της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 1. Διοργανωτής
  Η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) που εδρεύει στην Αθήνα, Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών, αποκαλούμενη εφεξής ως “Διοργανωτής”, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να οργανώσει το Πρόγραμμα Proof-of-Concept (PoC), αποκαλούμενο εφεξής το “Πρόγραμμα”, με σκοπό να ενθαρρύνει την είσοδο νέων επιχειρηματικών ιδεών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά. Το παρόν κείμενο στοχεύει στον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων (εφεξής αποκαλούμενοι ως “Συμμετέχοντες”) στο Πρόγραμμα. Οι παρόντες όροι βρίσκονται δημοσιευμένοι στον ιστότοπο του Προγράμματος https://acein.aueb.gr/ (εφεξής «Ιστότοπος Προγράμματος»).

 2. Περιγραφή του Προγράμματος
  Στo πλαίσιο του Προγράμματος Proof-of-Concept οι συμμετέχοντες καταθέτουν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις, οι οποίες αξιολογούνται από ειδική επιτροπή. Όσες επιλέγονται, λαμβάνουν χρηματική υποστήριξη (για δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού, αναλωσίμων και συμβουλευτικών υπηρεσιών), αλλά και υποστήριξη σε επίπεδο καθοδήγησης (coaching) από τα έμπειρα στελέχη του ACEin και συμβουλευτικής (mentoring) από εξειδικευμένους συμβούλους και στελέχη της αγοράς για την υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής της πρότασής τους σε πραγματικές συνθήκες.

 3. Φάσεις Προγράμματος – Αξιολόγηση Προτάσεων
  1. Το Πρόγραμμα αποτελείται από τρεις (3) επιμέρους φάσεις. 
  2. Η αξιολόγηση των προτάσεων/ιδεών θα γίνεται στο τέλος κάθε Φάσης του Προγράμματος.

  Φάση Α’: Υποβολή Προτάσεων Το χρονικό διάστημα 1 Ιουνίου – 20 Ιουνίου 2023, οι ομάδες υποβάλλουν μέσω του Ιστοτόπου του Προγράμματος την επιχειρηματική ιδέα που στοχεύουν να αναπτύξουν στο πλαίσιο του Προγράμματος.  Προκειμένου να θεωρείται πλήρης και να αξιολογηθεί η υποβληθείσα πρόταση θα πρέπει να συμπληρωθεί με βάση το πρότυπο/υπόδειγμα που υπάρχει στον Ιστότοπο του Προγράμματος, του οποίου οι ενότητες περιλαμβάνουν: -Συμπληρώστε τη θεματική περιοχή στην οποία ανήκει η επιχειρηματική ιδέα την οποία θέλετε να υποβάλετε*. 
  -Στοιχεία Εκπροσώπου:

  Όνομα* 

  Επίθετο*

  E-mail*

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας* 

  – Επιχειρηματική Ιδέα

  Όνομα Επιχειρηματικής Ιδέας* 

  Θεματικός Τομέας στον οποίο ανήκει* 

  Σύντομη περιγραφή της ιδέας (μέγιστο 150 λέξεις)*

  Ευκαιρία/Ανάγκη της αγοράς στην οποία στοχεύει (μέγιστο 150 λέξεις)*

  Πελάτες, χρήστες / ωφελούμενοι (μέγιστο 100 λέξεις)*

  Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ιδέας (μέγιστο 100 λέξεις)*

  Προκλήσεις / ρίσκα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε; (μέγιστο 100 λέξεις)*

  Χρόνος που απαιτείται για την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογή της ιδέας (μέγιστο 100 λέξεις)*

  Συνοπτική παρουσίαση της ομάδας και των δυνατοτήτων της (μέγιστο 150 λέξεις)*

  Για ποιο λόγο επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα PoC και ποιες είναι οι επιδιώξεις σας από το πρόγραμμα; (μέγιστο 100 λέξεις)*

  Αποδοχή των Όρων Συμμετοχής και Συγκατάθεση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων*


  Κριτήρια αξιολόγησης στη Φάση αυτή αποτελούν ενδεικτικά η δυνατότητα υλοποίησης της ιδέας, το επίπεδο ωριμότητάς της, η προστιθέμενη αξία που μπορεί να φέρει στον τομέα στον οποίο εντάσσεται, η εξέλιξη στην ανάπτυξή της κατά τη διάρκεια του προγράμματος PoC, η συμπληρωματικότητα της ομάδας. Η Επιστημονική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν στην επόμενη Φάση. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Α’ Φάσης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023.

  Φάση Β’: Παρουσίαση Προτάσεων:  Η Β’ Φάση του Προγράμματος καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα από την 1 Ιουλίου 2023 έως τις 25 Ιουλίου 2023.   Με βάση την επιχειρηματική ιδέα που έχουν ορίσει οι ομάδες, οι Συμμετέχοντες που έχουν προκριθεί στη δεύτερη φάση καλούνται να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους πρόταση σε Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα αξιολογήσει πόσο ολοκληρωμένη και εφικτή είναι η ιδέα τους και θα επιλέξει τις ομάδες που θα προκριθούν στην επόμενη φάση του Προγράμματος (Γ’ Φάση).

  Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν ενδεικτικά η καινοτομία και η πληρότητα της πρότασης, το στάδιο ωριμότητας και ο βαθμός υλοποίησης, οι προοπτικές ανάπτυξης και η βιωσιμότητα, η αγορά – στόχος και η ομάδα.  Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Β’ Φάσης θα πραγματοποιηθεί ως τις 25 Ιουλίου 2023.

  Φάση Γ’: Υλοποίηση PoC:  Στην τελική φάση του προγράμματος η οποία θα διαρκέσει από τον Αύγουστο ως τον Νοέμβριο 2023, οι συμμετέχοντες καλούνται να υλοποιήσουν το PoC που παρουσίασαν δοκιμάζοντάς το σε πραγματικό περιβάλλον.  Στο πλαίσιο αυτής της Φάσης, οι επιχειρηματικές ιδέες που θα έχουν επιλεγεί στην προηγούμενη φάση, θα υποστηριχθούν σε επίπεδο καθοδήγησης (coaching) από τα έμπειρα στελέχη του ACEin και συμβουλευτικής (mentoring) από εξειδικευμένους συμβούλους και στελέχη της αγοράς για την υλοποίηση του PoC. Επιπλέον, θα λάβουν οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ έκαστη για δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού, αναλωσίμων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.  Με την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης του Προγράμματος, οι ομάδες που θα έχουν υλοποιήσει το PoC, θα κληθούν να παρουσιάσουν τα αποτελέσματά του σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από το Διοργανωτή.
 4.  
 5. Διάρκεια
  1. Η συνολική διάρκεια διεξαγωγής του Προγράμματος ορίζεται το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο 2023 έως τον Νοέμβριο  2023 (εφεξής «Διάρκεια»). 
  2. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από την 1η έως τις 20 Ιουνίου με τη διαδικασία που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος (εφεξής «Διάρκεια Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής»).
  3. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων της Διάρκειας Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής. 
  4. Τυχόν αιτήσεις συμμετοχής που θα κατατεθούν έκτος της Διάρκειας Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής δε θα επεξεργαστούν. Το σύνολο των πληροφοριών και στοιχείων θα διαγραφεί μόλις παραλειφθούν.
 6.  
 7.  Δικαίωμα Συμμετοχής 
  1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι είναι άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται της συμμετοχής οι υπάλληλοι του Διοργανωτή, καθώς και οι συγγενείς πρώτου βαθμού αυτών και οι σύζυγοί τους.
  2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής ο Διοργανωτής  μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού.
  3. Οποιοσδήποτε Συμμετέχουσα/ων σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
  4. (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματός βάσει των παρόντων Όρων, και  (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με την/τον ενδιαφερόμενη/ο για σκοπούς που αφορούν τη συμμετοχή της/του στο Πρόγραμμα εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.
 8.  
 9. Προϋποθέσεις Συμμετοχής
  1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, καθώς και την Πολιτική Απορρήτου πριν την υποβολή της πρότασής τους. 
  2. Με την υποβολή της πρότασης τους τεκμαίρεται ότι οι Συμμετέχοντες δέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις και δεσμεύονται από αυτούς, και συμφωνούν με την Πολιτική Απορρήτου και όσα ορίζει μαζί με το παρόν για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος, καθώς και τις προϋποθέσεις δημοσιότητας και διαμοιρασμού στοιχείων και πληροφοριών αναφορικά με την ιδέα, την εταιρία τους, την επιχειρηματική του στρατηγική κτλ, με το Διοργανωτή ή συνεργάτες του Διοργανωτή στο πλαίσιο του Προγράμματος. 
  3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ατομικά ή σε ομάδες (οι οποίες θα έχουν 2 τουλάχιστον μέλη). Όλα τα μέλη της Ομάδας θα πρέπει  να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα και να ορίσουν κατά την υποβολή της πρότασης ένα μέλος της Ομάδας ως εκπρόσωπο αυτής και πρόσωπο επικοινωνίας με το Διοργανωτή. 
  4. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω υποβολής της επιχειρηματικής πρότασης της Ομάδας και του απαιτούμενου συνοδευτικού υλικού στον Ιστότοπο του Προγράμματος https://acein.aueb.gr/ (βλ. παρακάτω και στη Φάση Α). Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Η επιχειρηματική πρόταση οφείλει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί στο σύνολό της αποκλειστικά πνευματική ιδιοκτησία της Ομάδας που την υποβάλει (βλ. και παρακάτω 7. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Εγγυήσεις).
  5. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) μόνο αίτησης συμμετοχής, ως μέλος μιας και μόνο Ομάδας. 
  6. Κάθε  υποβληθείσα πρόταση θα πρέπει να περιέχει την πρωτότυπη έγγραφη συναίνεση τόσο για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα, την υποβολή της πρότασης και την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, όσο και για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων υπογεγραμμένη από κάθε μέλος της ομάδας. Σε κάθε περίπτωση, ο εκπρόσωπος της Ομάδας, με την υποβολή της αιτήσεως συμμετοχής, δηλώνει και εγγυάται την τήρηση των ανωτέρω.
  7. Για τη συμμετοχή μιας Ομάδας στο Πρόγραμμα απαιτείται όλα τα μέλη της να αποδεχθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος και το σύνολο των στοιχείων που θα προσκομίσει στο Διοργανωτή να είναι αληθές, ακριβές και ορθό, τόσο αναφορικά με την επιχειρηματική τους πρόταση όσο και με τα προσωπικά τους δεδομένα.
  8. Οι Συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεων τους, καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές
  9. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή συμμετοχής από πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, ακόμα κι αν αυτά συντρέχουν στο πρόσωπο ενός μόνο μέλους της Ομάδας, θα ακυρώνεται η συμμετοχή όλης της Ομάδας σε οποιαδήποτε φάση του Προγράμματος.
  10. Ο Διοργανωτής δε φέρει ουδεμία ευθύνη διασταύρωσης των στοιχείων και ειδικά στην περίπτωση ψευδούς δήλωσης μπορούν να διεκδικήσει αποζημίωση για κάθε τυχόν θετική ή αποθετική ζημία. 
  11. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος δε θα επιστρέφεται σε κάθε περίπτωση. 
  12. Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στο Πρόγραμμα (π.χ. κόστος μακέτας, πιλοτικού) επιβαρύνει αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες.
 10.  
 11. Νέα, Ενημερώσεις και Ανακοινώσεις
  1. Πληροφορίες αναφορικά με το Πρόγραμμα, νέα και ενημερώσεις θα παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου του Προγράμματος σε όλη τη διάρκειά του.
  2. Πληροφορίες ενδέχεται να δοθούν μεμονωμένα και από συνεργάτες, ειδικούς, ή/και προστιθέντες του Διοργανωτή στο πλαίσιο δράσεων ή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το Πρόγραμμα. Σε περίπτωση σύγκρουσης, η ανακοίνωση στον Ιστότοπο του Προγράμματος υπερισχύει κάθε τυχόν άλλης παρασχεθείσας ενημέρωσης προς τους Συμμετέχοντες
  3. Νέα και ενημερώσεις που αφορούν αποκλειστικά κάθε Ομάδα θα γνωστοποιούνται στον ορισθέντα εκπρόσωπο της κάθε Ομάδας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα, καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, ο Διοργανωτής θα ενημερώνει όλους τους Συμμετέχοντες μέσω e-mail για την πρόκρισή τους ή μη στην επόμενη Φάση του Προγράμματος.
  4. Ο Διοργανωτής δε θα προβεί σε ουδεμία ανακοίνωση των στοιχείων των αξιολογητών, των βαθμών αξιολόγησης και κατάταξης των υποβληθεισών προτάσεων.  
  5. Μετά την επιλογή των επιχειρηματικών ιδεών που θα προχωρήσουν στην υλοποίηση του PoC, αλλά και μετά την υλοποίησή του, τα ονόματα των συμμετεχόντων και μια περιγραφή της πρότασής τους θα δημοσιοποιηθούν τόσο στον Ιστότοπο του Προγράμματος όσο και σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο ανήκει στο Διοργανωτή ή/και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα του Προγράμματος.
 12.  
 13. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας – Εγγυήσεις
  1. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι η πρόταση που έχουν καταθέσει στο Πρόγραμμα υποβάλλεται νομίμως, σύμφωνα με τους παρόντες όρους του Προγράμματος και είναι πρωτότυπη.
  2. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι του Διοργανωτή και παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλουν και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν. 
  3. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν οι ίδιοι κατ’ αποκλειστικότητα άπαντα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των επιχειρηματικών ιδεών που θα υποβάλουν προκειμένου να λάβουν μέρος στο Πρόγραμμα, το σύνολο του υλικού που θα υποβάλουν και θα παράξουν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος και σε όλες τις φάσεις αυτού είναι πρωτότυπο, δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και προσωπικότητας, ούτε τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη, και δεν περιέχουν στοιχεία (π.χ. ενδεικτικά κείμενα, εικόνες, πρόσωπα, εμπορικά σήματα, εμπορικά απόρρητα, διακριτικά γνωρίσματα) τρίτων. Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση τρίτου κατά του Διοργανωτή λόγω προσβολής δικαιώματος από το υποβληθέν ή παραχθέν υλικό, οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη και υποχρεούνται να αναλάβουν τυχόν σχετική διανοιχθείσα δίκη και να απαλλάξουν τους Διοργανωτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών πάσης φύσεως.
  4. Διά της συμμετοχής στους στο Πρόγραμμα άπαντες οι Συμμετέχοντες συναινούν στη δημοσιοποίηση και παρουσίαση στο κοινό από το Διοργανωτή των επιχειρηματικών ιδεών που υποβλήθηκαν και των υλικών/έργων που παρήχθησαν στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Προγράμματος.
  5. Ο Διοργανωτής έχει λάβει την προσήκουσα μέριμνα να δεσμεύσει με όρους εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας όλους τους συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων μεντόρων, ειδικών, και άλλων προστιθέντων που θα καταστούν στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Προγράμματος κοινωνοί των επιχειρηματικών ιδεών, πλάνων, και άλλων πληροφοριών που οι Συμμετέχοντες θα χαρακτηρίσουν γραπτώς ως εμπιστευτικές. Από την πλευρά τους οι Συμμετέχοντες έχουν την ευθύνη να καταδείξουν με σαφήνεια, γραπτώς, ποιες πληροφορίες και στοιχεία θέλουν να αντιμετωπιστούν ως εμπιστευτικά, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων δημοσιότητας που αναλαμβάνουν με βάση τους παρόντες Όρους. 
 14.  
 15. Προσωπικά Δεδομένα Συμμετεχόντων
  1. Για τη διεξαγωγή του Προγράμματος και την ανάδειξη των νικητών απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία από πλευράς του Διοργανωτή μιας σειράς δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αφορούν τους Συμμετέχοντες.  
  2. Τα δεδομένα που θα αποτελέσουν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας είναι το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας και το σύντομο βιογραφικό που κάθε Συμμετέχων θα παραχωρήσει με τη συμπλήρωση της φόρμας για την κατάθεση της επιχειρηματικής πρότασης (βλ. νωρίτερα Φάσεις Προγράμματος).
  3. Επιπλέον, για το ανέβασμα (upload) των αρχείων και την υποβολή της φόρμας συμμετοχής, μέσω του Ιστοτόπου o υποβάλλων τη φόρμα συμμετοχής θα πρέπει να συνδεθεί σε ένα λογαριασμό email της Google (gmail). Mε το ανέβασμα των αρχείων και την υποβολή της φόρμας συμμετοχής, το όνομα και η φωτογραφία που σχετίζονται με τον λογαριασμό email της Google καταγράφονται αυτόματα.
  4. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία από τη Google, όπως ορίζει η λειτουργικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας και το privacy policy της Google. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο: https://policies.google.com/privacy?gl=GR&hl=en-GB.
  5. Σημειώνεται ότι ο Διοργανωτής δε συλλέγει, αποθηκεύει ούτε έχει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία από την Google για να επιτευχθεί η μέσω των υπηρεσιών της υποβολή της φόρμας συμμετοχής στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος. 
  6. Τα δεδομένα συλλέγονται από τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που χειρίζεται την ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας συλλέγονται. 
  7. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων περιορίζεται αυστηρά και αποκλειστικά στο πλαίσιο που ορίζει η πραγματοποίηση του Προγράμματος, η ανάγκη επικοινωνίας με τους Συμμετέχοντες και η ανάδειξη των Συμμετεχόντων που θα υποστηριχθούν να υλοποιήσουν το PoC. 
  8. Τα δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία για τη διεξαγωγή του Προγράμματος, την επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες και τις Ομάδες και την ανάδειξη των Συμμετεχόντων που θα υποστηριχθούν να υλοποιήσουν το PoC.
  9. Συλλέγονται μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα, επαρκή και κατάλληλα για τη διεξαγωγή του Προγράμματος και η επεξεργασία διέπεται από τις αρχές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) και της κείμενης νομοθεσίας, με γνώμονα τον σεβασμό και την προστασία της ιδιωτικότητας των Συμμετεχόντων.
  10. Ο Διοργανωτής θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν μια συνεχή σχέση με τους Συμμετέχοντες (π.χ διάρκεια Προγράμματος) και τα δεδομένα είναι αναγκαία για την υλοποίηση του Προγράμματος, καθώς και για τη διάρκεια του εκάστοτε ισχύοντος χρόνου παραγραφής (π.χ. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα άτομο θα μπορούσε να εγείρει αξιώσεις εναντίον τους) και επιπλέον χρονικό διάστημα 2 μηνών μετά το πέρας του χρόνου παραγραφής. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση έγερσης σχετικών αξιώσεων, ενδέχεται να συνεχίσουν την επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν τους Συμμετέχοντες για όσο επιπρόσθετο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, με βάση την πορεία των αξιώσεων που έχουν εγερθεί.   
  11. Σε όλη τη διάρκεια της συλλογής, επεξεργασίας και διατήρησης των προσωπικών δεδομένων τηρούνται όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα προστασίας τους. Η υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα, μέσω του Ιστοτόπου, θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση των ειδικών φορμών της Google, οι οποίες αποτελούν μια Cloud υπηρεσία, η οποία χρησιμοποιείται και για την αποθήκευση των δεδομένων που υποβάλλετε με τη φόρμα. Η Google δεσμεύεται ότι οι Cloud υπηρεσίες που παρέχει βρίσκονται σε συμμόρφωση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει η Google για την προστασία των δεδομένων σας και τη συμμόρφωση της με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα Links:

   https://cloud.google.com/security/gdpr/  
   https://cloud.google.com/security/privacy/
   https://cloud.google.com/terms/ 
   https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms/

  12. Αν οι Συμμετέχοντες επιλέξουν να μην παράσχουν τα προσωπικά δεδομένα που θα τους ζητηθούν, το γεγονός αυτό θα επηρεάσει τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και τα δικαιώματα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία, οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τηλέφωνο 210 8203827 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου acein@aueb.gr. Ειδικότερα μπορούν: (i) να ζητήσουν  πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθουν τι είδους δεδομένα διαθέτει το ACEin για αυτούς και να λάβουν σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσουν τη διόρθωσή τους, (iii) να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους, (iv) να ενημερωθούν σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων και να ζητήσουν τη διακοπή της και (v) να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους, οπότε και θα επηρεαστεί η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.
  13. Αναλυτικές πληροφορίες για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων βρίσκονται στην Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου του Προγράμματος.
  14. Αν υπάρχει οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία στους Συμμετέχοντες του Προγράμματος σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική τους ζωή ή κακή χρήση των προσωπικών δεδομένων τους εκ μέρους του ACEin, μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις ή να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση acein@aueb.gr. Είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να επιλύσουμε οποιαδήποτε απορία και διαφορά με καλή διάθεση, διατηρώντας τις φιλικές μας σχέση. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα, οι Συμμετέχοντες μπορούν να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr – Τα δικαιώματά μου – Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. 
  15. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος, ενδέχεται να ζητηθεί από τους Υποψηφίους να  καταγραφούν ή/και ηχογραφηθούν ή/και φωτογραφηθούν ή/και βιντεοσκοπηθούν ή/και ενσωματωθούν σε υλικό φορέα οι ίδιοι (η εικόνα ή/και η φωνή τους) και οι ιδέες τους, με οποιονδήποτε τρόπο από τους Διοργανωτές κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων του Προγράμματος προκειμένου το σχετικό υλικό (φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό κλπ.) να χρησιμοποιηθεί, επεξεργαστεί, μεταδοθεί, αναρτηθεί, δημοσιοποιηθεί, αναμεταδοθεί, μέσω του ιστοτόπου του Προγράμματος ή μέσω οποιουδήποτε άλλου ιστοτόπου που ανήκει στο Διοργανωτή ή/και μέσω οποιουδήποτε άλλου μέσου, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, άνευ καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγματος για τη χρήση αυτή. Στην περίπτωση αυτή, ο Διοργανωτής θα ζητήσει την πρότερη ρητή συγκατάθεση των Υποψηφίων προκειμένου να προβούν στις ως άνω πράξεις επεξεργασίας, προσδιορίζοντας τον σκοπό της επεξεργασίας. 
 16.  
 17. Επιτροπές
  Για την ομαλή διεξαγωγή του Προγράμματος θα λειτουργήσουν οι παρακάτω επιτροπές:
  1. Επιτροπή Οργάνωσης: Αποτελείται από ανώτερα και ανώτατα στελέχη του Διοργανωτή. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος, καθώς και η διοργάνωση σχετικών ενεργειών προβολής και εκδηλώσεων. Επίσης είναι αρμόδια για κάθε θέμα που αφορά το Πρόγραμμα και δεν έχει προβλεφθεί στους παρόντες όρους.
  2. Επιστημονική Επιτροπή: Αποτελείται από στελέχη του Διοργανωτή. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι η συμβουλευτική υποστήριξη και αξιολόγηση των επιχειρηματικών ιδεών και ομάδων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των τριών φάσεων του Προγράμματος.
 18.  
 19. Υποστήριξη και χρηματοδότηση
  Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα αμοιβής ή/και άλλου ανταλλάγματος εκ της συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα κατά τους όρους του παρόντος. Μετά την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης θα αναδειχθούν οι επιχειρηματικές ιδέες που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω στην περιγραφή της Φάσης Γ’, στις οποίες ειδικώς θα δοθούν: 

  1. Υποστήριξη σε μορφή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) από τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την περαιτέρω ανάπτυξη των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων τους
  2. Υποστήριξη με τη μορφή συμβουλευτικής (mentoring) από εξειδικευμένους συμβούλους και στελέχη της αγοράς,
  3. Οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ σε κάθε ομάδα για δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού, αναλωσίμων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

 20. Λοιποί Όροι
  1. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει -αν χρειαστεί- το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Προγράμματος.
  2. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Προγράμματος, καθώς και να μεταβάλει τους παρόντες όρους ή /και να ματαιώσει το Πρόγραμμα, με ανακοίνωση στον Ιστότοπο του Προγράμματος. 
  3. Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται ελεύθερα κατά την κρίση του Διοργανωτή.
  4. Ο Διοργανωτής διατηρεί  ανά πάση στιγμή το δικαίωμα και τη διακριτική ευχέρεια να μην αναδείξει νικήτριες ομάδες ή να αναδείξει περισσότερες ή λιγότερες νικήτριες ομάδες με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης και την ποιότητα/ωριμότητα των επιχειρηματικών προτάσεων. 
  5. Στις ως άνω περιπτώσεις, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του Διοργανωτή, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχισή του ή οποιαδήποτε αποζημίωση,  για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το Πρόγραμμα ή την ακύρωσή του.

 21. Αποδοχή όρων
  Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

 22. Πληροφορίες – Παράπονα
  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Πρόγραμμα οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο τηλέφωνο 210 8203827 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση acein@aueb.gr.

 23. Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο
  1. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου του Προγράμματος, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους του Διοργανωτή, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επίλυσης της διαφοράς. 
  2. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την ανωτέρω διαδικασία και απορρέει από τους παρόντες Όρους ή σχετίζεται με αυτούς, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.