Υπόβαλε την πρότασή σου στο πρώτο “Proof of Concept (PoC)” πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και λάβε χρηματοδότηση για να εξελίξεις την επιχειρηματική σου ιδέα!

Η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει το πρώτο “Proof-of-Concept” (PoC) πρόγραμμα με στόχο να ενισχύσει τους φοιτητές, τους ερευνητές και τις επιχειρηματικές ομάδες του Ιδρύματος στην προσπάθειά τους να φέρουν τα ερευνητικά αποτελέσματά τους ή τις επιχειρηματικές ιδέες τους στην αγορά.

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Η υποβολή μπορεί να γίνει από μεμονωμένα άτομα ή ερευνητικές ή επιχειρηματικές ομάδες.

Οφέλη

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν, θα υποστηριχθούν μέσω χρηματοδότησης, καθοδήγησης και δικτύωσης, ώστε να μετεξελιχθούν από ιδέες σε πρωτότυπα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες, να αξιολογηθούν και να προστατευτούν σε επίπεδο διανοητικής ιδιοκτησίας και να δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες.

Διαδικασία

 • Φάση 1: Υποβολή προτάσεων

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα περιγράφουν συνοπτικά την επιχειρηματική τους ιδέα. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος και θα προκριθούν έως 10 προτάσεις στην επόμενη φάση. Ενδεικτικά κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογηθούν οι προτάσεις είναι η δυνατότητα υλοποίησης της ιδέας, το επίπεδο ωριμότητάς της, η προστιθέμενη αξία που μπορεί να φέρει στον τομέα στον οποίο εντάσσεται, η εξέλιξη στην ανάπτυξή της κατά τη διάρκεια του προγράμματος PoC, η συμπληρωματικότητα της ομάδας κ.ά.

 • Φάση 2: Παρουσίαση προτάσεων

  Οι εκπρόσωποι των προτάσεων που θα προκριθούν στην 2η φάση θα κληθούν να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους σε Επιστημονική Επιτροπή. Από την τελική αυτή αξιολόγηση, θα επιλεγούν έως τρεις επιχειρηματικές ομάδες που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

 • Φάση 3: Υλοποίηση PoC

  Οι επιχειρηματικές ιδέες που θα επιλεγούν, θα υποστηριχθούν σε επίπεδο καθοδήγησης (coaching) από τα έμπειρα στελέχη του ACEin και συμβουλευτικής (mentoring) από εξειδικευμένους συμβούλους και στελέχη της αγοράς. Επιπλέον, θα λάβουν οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ έκαστη για δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού, αναλωσίμων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

  Η υποστήριξη θα έχει διάρκεια 3 μηνών.

Χρονοδιάγραμμα

Φάση 1

Λήξη αιτήσεων – 20 Ιουνίου 2023

Αρχική αξιολόγηση προτάσεων και ανακοίνωση αποτελεσμάτων – 30 Ιουνίου 2023

Φάση 2

Παρουσίαση επικρατέστερων προτάσεων – 1 - 20 Ιουλίου 2023
Τελική αξιολόγηση προτάσεων και επιλογή – 25 Ιουλίου 2023

Φάση 3

Υλοποίηση των “PoC” – Αύγουστος - Νοέμβριος 2023

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση tto@aueb.gr.

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει το Πρόγραμμα «Proof of Concept», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Δίκτυο Ενδυνάμωσης Μεταφοράς Τεχνολογίας»(MIS 5155000) με κωδικό 11350701, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.