Λειτουργία “Statistical Clinic” στο ACEin

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin) έχει ξεκινήσει μία συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής του ΟΠΑ μέσω της λειτουργίας ενός Συμβουλευτικού Κέντρου «Statistical Clinic» με στόχο την κάλυψη των αναγκών των επωφελούμενων ομάδων του.

Ποιος είναι ο στόχος;
Οι στατιστικοί θα μπορούν να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους στις ομάδες του ACEin και κατ’ επέκταση σε ερευνητικές ομάδες, εργαστήρια κλπ του ΟΠΑ. Σκοπός είναι αυτή η υπηρεσία να βοηθήσει αφενός στην επίλυση προβλημάτων που άπτονται της στατιστικής, αφετέρου μέσα από την συζήτηση να αναδείξει τρόπους με τους οποίους η στατιστική θα μπορούσε να βελτιώσει/εξελίξει το υπάρχων πλάνο εργασίας.

Οι υπηρεσίες μπορεί να είναι:

(α) Συμβουλευτικές: να συζητήσουν κατευθύνοντας τους ενδιαφερόμενους στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν, υποδεικνύοντας κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές
(β) Στατιστικής Ανάλυσης: σε πιο τεχνικό επίπεδο να υπάρχει συζήτηση αλλά και εμπλοκή σε ανάλυση δεδομένων
(γ) Ερευνητικές: περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν προβλήματα τα οποία δυνητικά απαιτούν την προσαρμογή κάποιας προχωρημένης μεθοδολογίας είτε ανάπτυξη νέας.

Που θα βρω το Statistical Clinic;
Το Statistical Clinic θα στεγάζεται στο ACEin συγκεκριμένες ημέρες και ώρες.

Ποια είναι η δομή;

Το γραφείο θα στελεχωθεί από υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής ΟΠΑ, υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ. Ανάλογα με τα προβλήματα και την περιοχή έρευνας δυνητικά μπορούν να συμμετέχουν και άλλα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Στατιστικής.